Algemene Voorwaarden

Raising Sprouts is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0737747653. Ons BTW nummer is BE0737747653. Zaakvoerder is Sarah Gillis, bereikbaar op [email protected] of telefonisch op 0478463620 (op werkdagen van 9u-18u).

Artikel 1. Definities

 1. Op alle aankopen van derden (“de Koper”) bij Raising Sprouts zijn de onderstaande Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
 2. Bij het bestellen bij Raising Sprouts, moet de Koper deze Voorwaarden accepteren.
 3. Als de een of verschillende van de clausules van deze Voorwaarden gewijzigd worden of geannuleerd, impliceert dit niet dat de andere beschikkingen niet meer geldend zullen blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

 1. De prijzen van alle aanbiedingen van Raising Sprouts zijn vast gedurende de looptijd van het aanbod.
 2. Bestellingen geschieden door middel van het door de Koper invullen van een online bestelformulier. De bestelling houdt een voor de Koper bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst in. Het aanbod wordt geacht te zijn gedaan wanneer de betaling Raising Sprouts heeft bereikt.
 3. De minimum leeftijd van een persoon die een bestelling of betaling wil doen bij Raising Sprouts, is de minimale leeftijd voorgeschreven door de wet van het land van deze persoon. In voorgaand geval, indien de persoon toch minderjarig is, wordt er vereist dat een bevoegd volwassene deze bestelling of betaling geschreven bevestigd.
 4. De beschrijvingen en specificaties van de producten zijn gebaseerd op de informatie van de fabrikant van het betreffende product.

Artikel 3. Prijzen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW.

Artikel 4. Levering en overmacht

 1. De levering geschiedt door toezending van het product aan het door de Koper opgegeven adres.
 2. Raising Sprouts kan de verkoop op elk moment stopzetten als het bestelde product (tijdelijk) niet beschikbaar is, tenzij de koper ermee instemt om een vergelijkbaar product, zowel op het niveau van de prijs als van de kwaliteit, te ontvangen.

Artikel 5. Betaling, opschorting en verrekening

 1. Levering geschiedt slechts tegen vooruitbetaling of onder rembours. Betaling geschiedt in beginsel op de wijze zoals door de Koper geïndiceerd bij de bestelling.
 2. Raising Sprouts heeft geen enkele verplichting, als de Koper de betaling van de bestelling niet nakomt.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van door Raising Sprouts geleverde producten gaat pas over op het moment dat de Koper al hetgeen deze op grond van de enige overeenkomst aan Raising Sprouts verschuldigd is, heeft voldaan.
 2. Het risico van het product gaat reeds op het moment van de feitelijke aflevering over op de Koper.
 3. Enige vorm van overdracht, verhuur, verpanding, bezwaring, overdracht tot zekerheid van het product, of enige vorm van verandering aan het product door de Koper is niet toegestaan zolang de Koper de eigendom nog niet heeft verkregen, een en ander behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Raising Sprouts.

Artikel 7. Garantie en retourneren

 1. De Koper is gehouden om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de Koper Raising Sprouts daarvan zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen bekwame tijd na ontdekking (althans na het moment waarop constatering redelijkerwijze mogelijk was), schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. De Koper kan er geen beroep meer op doen dat het product niet aan de overeenkomst beantwoord indien hij de verkoper daarvan niet binnen vooromschreven periode op de hoogte heeft gesteld. In het geval van een terugbetaling, verleent Raising Sprouts zichzelf het recht bijkomende informatie te vragen aan de consument (bv. kopie van zijn identiteitskaart, verblijfsbewijs, bankrekeningnummer, etc.). Elke terugbetaling zal binnen 14 dagen na de aanvaarding van Raising Sprouts uitgevoerd worden.
 2. De garanties die door Raising Sprouts worden gegeven, zijn altijd en alleen deze van de fabrikant of dienstverlener.
 3. Gepersonaliseerde artikelen (bijvoorbeeld fopspeenkettingen met naam) of producten gemaakt op bestelling (bijvoorbeeld speelklei, gekleurde rijst of sensorische speelpakketten) kunnen niet worden teruggenomen. Bent u echter niet tevreden, neem dan contact met ons op en we zoeken naar een oplossing.

Artikel 8. Overmacht

 1. Raising Sprouts kan, op elk moment, na schriftelijke mededeling aan de koper, de bestelling opschorten of ontbinden, zonder dat Raising Sprouts enkele schadevergoeding moet betalen, tenzij de criteria van rechtvaardigheid overtreden worden.

Artikel 9. Klachtenregeling en terugbetalingen

 1. In het geval van een geschil dient de consument eerst contact op te nemen met Raising Sprouts, door per post, fax of iedere andere vorm van schriftelijke communicatie zijn klacht uiteen te zetten. Raising Sprouts zal binnen uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de klacht deze afhandelen. Om dit te doen, is het mogelijk dat Raising Sprouts meer informatie aan de klant vraagt (zoals een kopie van de identiteitskaart). Wanneer het Raising Sprouts niet lukt, of niet lijkt te lukken om de binnengekomen klacht niet binnen 30 dagen na ontvangst af te handelen, zal de consument hier direct schriftelijk van op de hoogte worden gesteld. Eveneens zal hierbij een schatting worden gegeven van de te verwachten overschrijding van de klachtenafhandeling.
 2. Raising Sprouts betaalt geen aankopen ouder dan 1 maand terug. Raising Sprouts betaalt geen transactiekosten of eventuele gebruikskosten van betaalmethoden zoals bv Paypal terug. Er kan geen terugbetaling of ruil worden aangevraagd voor geleverde diensten.
 3. In het geval van een terugbetaling, verleent Raising Sprouts zichzelf het recht bijkomende informatie te vragen aan de consument (bv. kopie van zijn identiteitskaart, verblijfsbewijs, bankrekeningnummer, etc.). Elke terugbetaling zal binnen 14 dagen na de aanvaarding van Raising Sprouts uitgevoerd worden.

Artikel 10. Privacy

 1. Raising Sprouts behandelt alle gegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. Alle door de Kopers verstrekte gegevens worden uitsluitend door Raising Sprouts gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze Voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van Raising Sprouts noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit voor voornoemde doeleinden noodzakelijk is.

Artikel 11. Overige bepalingen

 1. Raising Sprouts is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.
 2. Op alle overeenkomsten met Raising Sprouts en alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing
 3. Bij problemen, kan Raising Sprouts steeds gecontacteerd worden tijdens de kantooruren op het nummer +32 478 46 36 20.
 4. Voor geschillen is uitsluitend de bevoegde rechter van de Rechtbank Gent bevoegd