Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Webshop Raising Sprouts

Raising Sprouts is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0737747653. Ons BTW nummer is BE0737747653. Zaakvoerder is Sarah Gillis, bereikbaar op [email protected] of telefonisch op 0478463620 (op werkdagen van 9u-18u).

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. De e-commerce website van Raising Sprouts (www.raisingsprouts.be) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
 2. Op alle aankopen van derden (“de Koper”) bij Raising Sprouts zijn de onderstaande Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
 3. Bij het bestellen bij Raising Sprouts, moet de Koper deze Voorwaarden uitdrukkelijk accepteren, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Artikel 2. Prijs en betaling

 1. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplichte door de Koper te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 
 2. Bestellingen geschieden door middel van het door de Koper invullen van een online bestelformulier. De bestelling houdt een voor de Koper bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst in. Het aanbod wordt geacht te zijn gedaan wanneer de betaling Raising Sprouts heeft bereikt.
 3. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt beschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet ingebrepen zijn in de prijs.
 4. De Koper heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
  1. Via Bancontact
  2. Via Ideal
  3. Via overschrijving
 5. De minimum leeftijd van een persoon die een bestelling of betaling wil doen bij Raising Sprouts, is de minimale leeftijd voorgeschreven door de wet van het land van deze persoon. In voorgaand geval, indien de persoon toch minderjarig is, wordt er vereist dat een bevoegd volwassene deze bestelling of betaling geschreven bevestigd.
 6. Levering geschiedt slechts tegen vooruitbetaling. Betaling geschiedt in beginsel op de wijze zoals door de Koper geïndiceerd bij de bestelling.
 7. Raising Sprouts heeft geen enkele verplichting, als de Koper de betaling van de bestelling niet nakomt.

Artikel 3. Aanbod

 1. Ondanks het feit dat de online catalogus en onze webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-todate is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Raising Sprouts niet. Raising Sprouts is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Raising Sprouts is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet-of drukfouten.
 2. Wanneer de Koper specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermij of leveringswijze, verzoeken wij de Koper om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
 3. Het aanbod geldt streeds zolang de voorraad strekts en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Raising Sprouts. Raising Sprouts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4. Levering en overmacht

 1. De levering geschiedt ofwel door het afhalen door de Koper op de locatie van Raising Sprouts, ofwel door verzending via Bpost in België en Nederland.
 2. De levertijd in België is ongeveer 1 tot 2 werkdagen. Indien langer wordt de klant direct geïnformeerd. De levertijd voor internationale leveringen is afhankelijk van het land van bestemming.
 3. Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling en de betaling geleverd aan de Koper.
 4. Eventuele zichtbare schade en/of kwalitatieve terkortkoming van een artikel of ander gebrek bij levering, vragen wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Dit dient binnen 48u na levering gemeld te worden aan Raising Sprouts. De kosten van een retourverzending zijn volledig voor rekening van de Koper. Raising Sprouts vergoedt deze niet.
 5. Het risico van verlies of beschadiging gaat over op de Koper op het moment waarop hij/zij de zaken materieel in bezit heeft gekregen. Raising Sprouts is niet verantwoordelijk voor verlies of vertraagde verzending na levering aan de vervoerder. Raising Sprouts kan op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de keuze van de vervoerder.Raising Sprouts kan de verkoop op elk moment stopzetten als het bestelde product (tijdelijk) niet beschikbaar is, tenzij de koper ermee instemt om een vergelijkbaar product, zowel op het niveau van de prijs als van de kwaliteit, te ontvangen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde artikelen blijven tot op het moment van algehele betaling door de Koper, de exclusieve eigendom van Raising Sprouts.
 2. Het risico van het product gaat reeds op het moment van de feitelijke aflevering over op de Koper.
 3. Enige vorm van overdracht, verhuur, verpanding, bezwaring, overdracht tot zekerheid van het product, of enige vorm van verandering aan het product door de Koper is niet toegestaan zolang de Koper de eigendom nog niet heeft verkregen, een en ander behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Raising Sprouts.

Artikel 6. Herroepingsrecht 

 1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Kopers die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Raising Sprouts.
 2. De Koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper Raising Sprouts (Nieuwstraat 58, 9570 Sint-Maria-Lierde, [email protected] ) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
 5. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Koper zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 
 6. De Koper moet de artikelen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Raising Sprouts heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Raising Sprouts, Nieuwstraat 58, 9570 Sint-Maria-Lierde. De Koper is op tijd als hij de artikelen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
 7. De directe kosten van het terugzenden van de artikelen komen voor rekening van de Koper.
 8. De Koper wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. 
 9. Indien de Koper zijn aankoop herroept, zal Raising Sprouts alle tot op dat moment van de Koper ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Koper terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Raising Sprouts op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Koper om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Raising Sprouts wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Koper heeft aangetoond dat hij de artikelen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 10. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Koper voor een andere wijze van levering dan de door Raising Sprout geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
 11. Raising Sprouts betaalt de Koper terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Koper de oorspronkelijke transactie heeft gedaan, tenzij de Koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal de Koper voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 12. De Koper kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens speficificaties van de Koper vervaardigde artikelen (bv. speelklei, gekleurde rijst of sensorische speelpakketten), of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (bv. fopspeenkettingen met naam). 

Artikel 7. Garantie

 1. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen en de omzettingswet van 1 juni 2022 heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.
 2. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
 3. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Raising Sprouts en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Raising Sprouts.
 4. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Raising Sprouts zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 
 5. De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 8. Klachten

 1. Raising Sprouts is bereikbaar op het telefoonnummer +32 478 46 36 20 (van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 18u), via e-mail op

[email protected] of per post op het volgende adres: Nieuwstraat 58, 9570 Sint-Maria-Lierde. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 • Raising Sprouts zal binnen uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de klacht deze afhandelen. Wanneer het Raising Sprouts niet lukt, of niet lijkt te lukken om de binnengekomen klacht niet binnen 30 dagen na ontvangst af te handelen, zal de Koper hier direct schriftelijk van op de hoogte worden gesteld. Eveneens zal hierbij een schatting worden gegeven van de te verwachten overschrijding van de klachtenafhandeling.

Artikel 9. Privacy

 1. Raising Sprouts behandelt alle gegevens die haar worden verstrekt conform de Belgische wet an 8 december 1992, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. Alle door Raising Sprouts verzamelde persoonsgegevens worden met de grootste zorg behandeld en in overeenstemming met ons privacy beleid.

Artikel 10. Overige bepalingen

 1. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijzie de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
 2. Op alle overeenkomsten met Raising Sprouts en alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Raising Sprouts, Wilderstraat 52, 9400 Appelterre, [email protected]:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen

(*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.